معرفی:

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مراقبتی در رشته های پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح دانش علمی و عملی اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشکده بر اساس نیازهای متنوع و متغییر جامعه فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از سال 1394 شروع نموده است.

اهداف:

این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:

توسعه برنامه ریزی درسی

فرآیند ارزشیابی آموزشی

توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

استعدادهای درخشان

آموزش الکترونیک

فلسفه:

دفتر توسعه آموزش دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشارکت فعالانه و توسعه روحیه همکاری، زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشد دانشجویان و اعضای هیئت علمی فراهم می سازد.

چشم انداز:

دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش پرستاری و مامایی مطرح باشد.

رسالت:

دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده. اساتید را یاری نماید. بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

آقای دکتر حجت اله درخشان

رئیس دانشگاه- عضو کمیته اصلی

شرح وظایف رئیس         

آقای دکتر محمود خوشحال

معاونت آموزشی دانشگاه

شرح وظایف معاونت       

خانم مینا حبیب نیا

مسئول دفتر توسعه

شرح وظایف مسول دفتر توسعه

خانم پرواکاظم پور

کارشناس دفتر توسعه

وظایف کارشناس دفتر توسعه

 کمیته های فعال در EDO

اعضای هیئت علمی گروه مامایی به تفکیک کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده

ردیف

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزشیابی آموزشی

کمیته صلاحیت های بالینی

کمیته اعتبار بخشی

کمیته توانمند سازی اساتید

کمیته جشنواره های آموزشی

کمیته مشورتی دانشجویی

1-

 

 

 

معصومه سهرابی

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

 

منیر محمدعلیپور

3-

 

 

 

 

 

مریم جعفربگلو

 

 

اعضای هیئت علمی گروه پرستاری به تفکیک کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده

ردیف

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزشیابی آموزشی اساتید

کمیته صلاحیت های بالینی

کمیته اعتبار بخشی

کمیته توانمند سازی اساتید

کمیته جشنواره های آموزشی

کمیته مشورتی دانشجویی

1-

مینا حبیب نیا

 

 

 

 

 

 

2-

 

 

تهمینه مرادی

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

فردانه قلیپور

 

 

4-

 

مینا حبیب نیا

 

 

 

 

 

  اعضای کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده

ردیف

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزشیابی آموزشی

کمیته صلاحیت های بالینی

کمیته اعتبار بخشی

کمیته توانمند سازی اساتید

کمیته جشنواره های آموزشی

کمیته مشورتی دانشجویی

1-

مینا حبیب نیا

 

 

 

 

 

 

2-

 

مینا حبیب نیا

 

 

 

 

 

3-

 

 

تهمینه مرادی

 

 

 

 

4-

 

 

 

معصومه سهرابی

 

 

 

5-

 

 

 

 

فردانه قلیپور

 

 

6-

 

 

 

 

 

فاطمه شیخان

 

7-

 

 

 

 

 

 

منیر محمدعلیپور