طرح درس بالینی جدید

بهداشت روان

بهداشت مادر و نوزاد

کارآموزی بالینی اصول و فنون پرستاری

سالمندان 1

طرح درس بالین ارتوپدی

طرح درس بالین بخش جراحی

طرح درس کارآزمایی بالین بیماری دستگاه گوارش

سالمندان 2

طرح درس بالین بیماری زنان- زایمان

طرح درس بالین تنفس

طرح درس کارآزمایی بالین بخش قلب

سالمندان 3

طرح درس بالین اتاق عمل

طرح درس بالین بخش  گوش، حلق، بینی

طرح درس بالین بخش پوست

طرح درس بالین بخش سوختگی

طرح درس بالین بخش عفونی

طرح درس بالین بخش نرولوژی و نروسرجری

طرح درس بالین بخش هماتولوژی و آنکولوژی

طرح درس بالینی بخش چشم

طرح درس بالین مراقبتهای ویژه پرستاری

طرح درس بالین آی سی یو

طرح درس بالین دیالیز

طرح درس بالین سی سی یو

طرح درس بالین پرستاری بهداشت جامعه

طرح درس کارآزمایی بهداشت جامعه 1و 2

طرح درس کارآزمایی در عرصه بالین بهداشت جامعه

طرح درس بالین پرستاری بهداشت مادر و نوزادان

طرح درس بالین بهداشت مادر و نوزادان 1

طرح درس بالین بیماری زنان- زایمان

 

طرح درس کارآزمایی بالین پرستاری بیماری زنان- زایمان

طرح درس کارآزمایی بالین پرستاری در بحران، فوریت و حوادث غیرمتقربه

طرح درس کارآزمایی بالین پرستاری نوزادان

طرح درس کارآموزی مدیریت

طرح درس پرستاری بهداشت روان

طرح درس کارآزمایی بالین بهداشت روان2و 1

طرح درس کارآزمایی بالین در عرصه بهداشت روان

کودکان

طرح درس بالین  کودکان2

طرح درس بالین کودکان 1

دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد